Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

Anadolubank A.Ş. olarak sizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmek isteriz;

1.   Kişisel Veri, Veri Sorumlusunun Kimliği, Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) hükümleri gereğince, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her tür bilgi “Kişisel Veri” olarak değerlendirilmektedir. Anadolubank A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla tarafınıza ait kişisel verileri aşağıda belirtilen koşullar dahilinde işleyebilmektedir. “Kişisel Verilerin İşlenmesi” ise, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2.   Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bankamız çalışan adayı olmanız nedeniyle paylaştığınız kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, fotoğrafınız, özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz sağlık, dernek/vakıf üyelikleriniz dahil kişisel ve özel nitelikli verileriniz; Bankamız işe alım şartlarının yerine getirilmesi kapsamında başvuru sürecinin takibi ve CV verilerinizin mülakat sürecinde değerlendirilmesi, referans kontrolü, bankacılık ile ilgili kural ve kaideler doğrultusunda gerekli araştırmaların yapılması (KKB vs.), aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi (teknik test, kişilik envanter testi vs.), güvenlik önlemleri kapsamında görüntü kayıtlarınızın alınması ve ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması halinde Bankamız tarafından işlenebilecektir. Bankamız ile hizmet sözleşmesi imzalayarak çalışmaya başlamanız halinde bu veriler özlük dosyanıza aktarılacaktır.

3.   Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz Bankamızdaki açık pozisyonlar için uygun adayları değerlendirme ve işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Banka iç politikası gereği Bankamızın iştiraklerine, Banka’nın yasal yükümlülükleri dahilinde; Kredi Kayıt Bürosu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Çalışma Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurumu, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İş Kurumu gibi resmi otoritelere, hukuken yetkili olan tüm adli ve idari makamlara aktarılabilecektir.

4.   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması hukuki sebebine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yollarla;

Bankamızın internet sitesine, e-posta adresine veya bankamıza bizzat sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan veya bankamız çalışanı tarafından önerilmeniz halinde gerçekleştirilen başvurular, Bankamız kariyer portalı, diğer kariyer portalları, görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler ve işbirliği içinde bulunulan işe alım firmalarından temin edilen bilgiler aracılığıyla toplanmaktadır.

5.   Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı;

  • Veri sahibinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinden, anadolubank@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile,
  • Noter kanalı ile Saray Mahallesi, Toya Sokak, No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlüğü Veri ve Kullanıcı Yönetimi Birimi’ne yazılı olarak veya
  • Kimliğinizi tespit edici belgeler ile Şubelerimize başvurarak

iletebilirsiniz.

Bankamızın, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.